ตาวิเศษ แจ้งเตือน (Magic Eye Alert)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันในพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงวัว ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50ไร่ และไม่มีรั่วกั้นบริเวณฟาร์ม ประกอบกับไม่มีงบประมาณในการจ้างคนงานดูแลวัว จึงทำให้วัวออกจากบริเวณฟาร์มอยู่เป็นประจำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดค้น ตาวิเศษ แจ้งเตือน (Magic Eye Alert) ในฟาร์มผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ ราสเบอร์รี่พาย (raspberry pi) ในการรับข้อมูลจาก โมดูล Camera Raspberry Pi เพื่อตรวจสอบวัตถุที่ระบุไว้ ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปยังโทรศัพท์มือถือ และแจ้งเตือนผ่าน LINE การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนผ่าน IoT 2) เพื่อหาความพึงพอใจของการใช้งานระบบแจ้งเตือนผ่าน IoT

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แจ้งเตือน วัวที่กำลังออกนอกพื้นที่ที่กำหนด
แสดงภาพถ่ายผ่ายทางไลน์แอพพลิเคชั่น
ใช้พลังงานสะอาดในการทำงาน
1 อุปกรณ์แจ้งเตือน วัวที่กำลังออกนอกพื้นที่ที่กำหนด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้
2 แจ้งเตือนสิ่งแปลกปลอมผ่านเข้ามายังพื้นที่ที่กำหนด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้
3 เจ้าของฟาร์มตรวจสถานะปัจจุบันของฟาร์ม ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุกฤษฏิ์พงษ์ ธรรมวุฒิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง คันธนัณน์ ดีอุตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สายป่าน คงผาสุขปวช.
2นาย เเจ๊กวัฒนา ดีสุขปวช.