เครื่องทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะอุตสาหกรรม
2นาย เกียรติชัย สาริยะสุนทรอุตสาหกรรม
3นาย เกียรติชาย เกตุแก้วอุตสาหกรรม
4นาง สุกาญจน์ดา สายคำวงษ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ปาณิสรา ตั้งมั่นสกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรราม ยุวบุตรปวส.
2นาย วรชาติ ทรัพย์ขำปวส.
3นาย ชุติเทพ เจตะวัฒนะปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ความอ่อนตัวคือความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อต่อและกล้ามเนื้อที่ได้ระยะทางหรือมุมการเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่สำคัญและส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหว การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างกายที่สามารถแสดงผลออกมาทางจอดิจิตอลและยังสามารถพิมพ์ผลการวัดความอ่อนตัวออกมาได้อีกด้วยทำให้สะดวกกว่าแบบเดิมและยังสามารถคำนวนว่าค่าความอ่อนตัวที่ได้เหมาะสมกับเพศและช่วงอายุตามค่ามาตรฐานทางสุขภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างกายมีขนาด กว้าง65.5cm. ยาว 155 cm สูง 85 cm ใช้ Distance measuring Sensor เป็นตัววัดระยะ ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ ของ Arduino ตัวเครื่องสามารถปรับระยะให้เข้ากับผู้รับการทดสอบได้
เครื่องทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน สามารถทราบค่าความอ่อนตัวของผู้วัดและแสดงเกณฑ์ที่ถูกต้อง หน่วยงานที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างกาย สามารถนำเครื่องทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างกายไปใช้ในการทดสอบนั้น ๆ ได้