ถังบรรจุขยะ 6.0

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

สังคมในปัจจุบันมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ทำให้เกิดขยะจำนวนมากที่ถูกทิ้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น ริมถนน ตามระเบียงอาคาร บนโต๊ะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการสร้างมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เพราะคนส่วนใหญ่เน้นความสะดวกสบาย จึงละเลยการดูแลใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ รบกวน จึงมีการคิดค้นถังขยะอัจฉริยะขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและทำให้เกิดความน่าสนใจและอยากจะใช้ถังขยะมากขึ้นโดยที่ถังขยะสารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้ว เครื่องนี้ทำงานได้กึ่งอัตโนมัติและสามารถส่งข้อมูลต่างๆแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนผู้ใช้อีกด้วย อีกทั้งรูปทรงและส่วนประกอบมีความแข็งแรงทดทาน สามารถใช้ได้ทั้งในและนอกอาคาร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นถังขยะที่สามารถเคลื่อนที่โดยการบังคับผ่านสมาร์ทโฟน และมีคุณสมบัติในการเตือนภัย ทางอัคคีภัยและความชื้น อีกทั้งบอกปริมาณน้ำหนักได้
- ใช้งานสะดวกสบาย ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
- สามารถรู้ได้ปริมาณน้ำหนักได้
- สามารถเปิดดูกล้องวงจรปิดได้เมื่อเกิดอัตราย
- สามารถเตือนภัยเมื่อเกิดภัยเพลิงไหม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวดี ภักดีจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย นพนิรันดร์ น้ำจันทร์อุตสาหกรรม
3นางสาว ประภัสสร จุลบุตร์อุตสาหกรรม
4นางสาว กรกนก เอี่ยมละอออุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรชัย งาหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงษ์ เอี่ยมน้อยปวช.
2นาย ณัฐดนัยพล ยมมะณีปวช.
3นาย สุรนาท จิตรชวลิตวงศ์ปวส.
4นาย สุนันท์ ฝากพืชปวส.
5นาย พูนศักดิ์ อัมรนันท์ปวส.
6นาย ปรัชญา ทองบุญมาปวส.