บรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อนจากกากมะพร้าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

บรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อนจากกากมะพร้าว ศึกษาการลดภาวะโลกร้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระถางต้นไม้ทั้งพลาสติกและดินเผา ลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ค้นหาวิธีกำจัดมลพิษในอากาศโดยการนำสิ่งรอบตัวจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์ทดลองสร้างผลงานนวัตกรรมจากกากมะพร้าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อนจากกากมะพร้าว เป็นนวัตกรรมประเภทที่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตอบสนองการลดต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายและพลังงานทดแทน สร้างสรรค์ผลงานที่ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใส่ต้นไม้ ลดกระถางพลาสติกและกระถางดินเผาที่ย่อยสลายยาก ยังมีแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับต้นไม้ในการเจริญเติบโตเมื่อกากมะพร้าวย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยและสารอาหารให้กับต้นไม้
บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บความชื้นได้ดี สามารถเป็นปุ๋ยมีแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ที่ปลูกไม่ต้องทำลายทิ้ง และสามารถย่อยสลายได้เองโดยไม่เพิ่มขยะที่เป็นมลภาวะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุจีภรณ์ เอี่ยมบรรณพงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กัญจน์ รัตนวราหะปวส.
2นางสาว น้ำมนต์ เรือนภู่ปวส.