ชุดโคมไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โคมไฟสนามเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมหรือแข่งขันกีฬาในเวลากลางคืน โดยเครื่องถูกออกแบบมาให้สามารถควบคุมการเปิด - ปิด ไฟฟ้า ด้วยสมาร์ทโฟนได้ ยิ่งทำให้สะดวกสบายในการใช้งาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานกิจกรรมต่าง ๆในช่วงเวลากลางคืนได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การสร้างโคมไฟเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อศึกษาหลักการทำงาน การออกแบบ โครงสร้าง ทดสอบสมรรถนะและศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลอง ทดสอบใช้โคมไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน จากผลการศึกษากระบวนการทำงาน พบว่าโคมไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ใช้หลอดไฟขนาด 200 วัตต์ ส่องสว่างได้ไกลถึง 15 – 20 เมตร สามารถปรับระดับความสูงของโคมไฟ ขึ้น – ลง ได้ 4 เมตร และสามารถชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1.เพื่อสร้างโคมไฟเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
2.เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการส่องสว่าง ในการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมในช่วงเวลากลางคืน
3.เพื่อศึกษาระบบการทำงานโคมไฟเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานโคมไฟเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชิตพล พองผลาอุตสาหกรรม
2นาย ศุภโชติ สนิทอุตสาหกรรม
3นาย ศิวพงษ์ พิพัฒนมงคลอุตสาหกรรม
4นาย ณรงค์รัชต เหล่าอองอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. ชฎาภรณ์ มุทุกันต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุธิมนต์ ทวีลัยปวช.
2นางสาว ศรสวรรค์ สมบูรณ์ปวช.
3นาย กิตติพงษ์ บุญยืนปวส.