ขนมเทียนชาเขียวชาไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดารัตน์ กาซาวสามัญ
2นาง อรทัย นุปิงสามัญ
3นางสาว อรทัย สีนวลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา ใจทบาตรปวส.
2นางสาว สุชานันท์ ยาใจปวส.
3นางสาว จีรนาฎ สุวรรณกำไรปวส.
4นางสาว วิไลพร สุวรรณ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ความคิดเห็นของกลุ่มประชากรมีความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมเทียนชาเขียว ชาไทย ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี ถ้าวิเคราะห์เป็นรายข้อจะพบว่า ความเหมาะสมด้านรสชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.28 ความเหมาสมด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.11 ความเหมาะสมด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ความเหมาะสมด้านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์และความแข็งแรง มีค่าเฉลี่ย 4.12 ความเหมาะสมด้านราคาและปริมาณ มีค่าเฉลี่ย 4.43

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อให้ขนมเทียนชาเขียว ชาไทย มีความน่าสนใจ และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
1. ได้ขนมเทียนชาเขียว ชาไทย ที่มีความน่าสนใจเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
2. สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา