NH-tech weather station 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ งอนตะคุอุตสาหกรรม
2นาย เกียรติศักดิ์ สินทรอุตสาหกรรม
3นางสาว จันทร์จิรา ชัยมุงคุณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรประชา คงดีปวส.
2นาย อภิวัฒน์ ชัยภูมูลปวส.
3นางสาว กรรณิการ์ ประจงบัวปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันปัญหาภัยพิบัติ (Disaster) เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับและมีแนวโน้มที่จะทวีทั้งความรุนแรงและความถี่เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ที่ส่งผลในการเร่งให้วิกฤติโลกร้อนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการรับข้อมูลที่ถูกต้องและการแจ้งเตือนล่วงหน้า ) จึงเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งสัญญาณเตือนภัย (Alert) ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารภัยพิบัติหรือเตรียมรับความพร้อมกับความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ การรับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงทีเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและข้าวของทรัพย์สินต่าง ๆ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและหากประสบกับปัญหาอุทกภัยแล้วอาจจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศชาติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องวัดสภาพอากาศพื้นฐานอัตโนมัติที่สามารถส่งสัญญาณผ่านระบบข้อความ บนแอพพลิเคชั่น Line บนสมาร์ทโฟนโดย ใช้แหล่งพลังงานจากไฟฟ้าหรือเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่เก็บพลังงาน เครื่องวัดจะถึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศประกอบด้วยการวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ ความกดอากาศ ความเร็วลม และสามารถแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำได้ ป้องกันการเกิดภัยน้ำท่วม ประมวลผลและควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้พลังงานจาก เซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
1 สร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านการบรรเทาสาธารณภัย
2 ช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านบรรเทาสาธารณภัย
3 ป้องกัน บรรเทาฟื่นฟูช่วยเหลือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเสียหายอันเกิดขึ้นต่อชีวิต และ ทรัพย์สินในการดํารงชีวิต