กระเป๋าเก็บยาสำหรับแพทย์พื้นที่ทุรกันดาร

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาการทำงานกระเป๋าของแพทย์ที่ใช้เก็บยา หรือวัคซีน เพื่อใช้นอกพื้นที่การเก็บยาของคลังยาในโรงพยาบาล โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริค คูลเลอร์ เพลเทียร์ TEC (Thermoelectric Cooler Peltier) ประยุกต์ใช้ควบคุู่กับระบบกระติกเก็บความเย็นแบบไอซ์แพค เป็นการอำนวยความสะดวกของแพทย์หรือสาธารณสุขที่ต้องออกให้บริการผู้คนในท้องถิ่นห่างไกลหรือทุรกันดาร ซึ่งกระเป๋าเก็บความเย็นนี้สามารถเก็บยา วัคซีน เครื่องดื่ม และอาหารได้ ใช้งานในที่ไม่มีไฟฟ้า เช่น ถิ่นทุรกันดาน ชนบท ป่าเขา ฯลฯ โดยกระเป๋าเก็บความเย็นประยุกต์ใช้งานกับแบตเตอรี่ สามารถชาร์ตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หากอยู่ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าได้ ตัวกระเป๋าสามารถสร้างความเย็นได้ถีง 5 องศาเซลเซียส มีขนาดกะทัดรัด สะพายได้สะดวก เคลื่อนย้ายง่าย และนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อใช้ในการเก็บรักษายาต่างๆได้ ซึ่งกระเป๋าสามารถสร้างและเก็บความเย็นได้ สามารถเก็บยาหรือเครื่องดื่ม และอาหาร พกพาไปในที่ไกล ๆ ไม่มีไฟฟ้า เช่น ถิ่นทุรกันดาน ชนบท ป่าเขา ฯลฯ โดยกระเป๋าฯสามารถสามารถชาร์ตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อเก็บไว้ในแบตเตอรี่ใช้ในการสร้างความเย็นในกระเป๋าฯ
1. สามารถเก็บรักษายาสำหรับแพทย์เมื่อให้บริการนอกพื้นที่ได้จริง
2. สามารถใช้แช่อาหารและเครื่องดื่มได้
3. สะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย มีขนาดที่เล็กกะทัดรัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสิทธิ์ ภูมิภาคอุตสาหกรรม
2นาง สาวิตรี ภูมิภาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สมศักดิ์ สันพิมายอุตสาหกรรม
4นาย อนุสรณ์ คินขุนทดอุตสาหกรรม
5นาย กวิน พุทธรวีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระพงษ์ เพียขุนทดปวส.
2นาย ศรายุ คลังชำนาญปวส.
3นาย ภัทรโภคัย ศิวารัตน์ปวส.
4นาย ประณิธาน อึงพุทราปวส.
5นาย เรืองศักดิ์ จิ้มลิ้มปวส.