วิจิตรามาลีวัลย์คันฉ่อง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยสิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ “วิจิตรามาลีวัลย์คันฉ่อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยใช้ดินปั้นจากกากมะพร้าว เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่น นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี มีความสวยงาม ความประณีต ความโดดเด่น และความน่าสนใจ ทางด้านประติมากรรมงานปั้นนูนสูง เป็นการพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เนื้อดินแห้งเองโดยธรรมชาติ
2. เนื้อดินปั้นขึ้นรูปง่าย
3. มีความแข็งแรง
4. มีความมันในตัว ชิ้นงานมีความโดดเด่น
- เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก และช่วยเสริมสิริมงคลในบ้านตามฮวงจุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เพ็ญพักตร์ มหาวรรณ์คหกรรม
2นาง ฐิติยา พงศ์พุทธชาติคหกรรม
3นาย ชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์คหกรรม
4นาย วิษณุพงษ์ รัตนะคหกรรม
5นางสาว อาภาพร คำสาระภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวกร อุดมปวช.
2นางสาว นิภาธร ไพบูรณ์สุขปวช.
3นางสาว สุทธิดา จันระดาปวช.
4นางสาว ศศิประภา วิบูลย์อรรถปวช.
5นางสาว ธมลวรรณ ภิรมย์สุภาพปวช.
6นางสาว รุจิรา ปรีชาวิทย์ปวช.
7นางสาว จิณห์นิภา จันทรายุวัฒน์ปวช.
8นางสาว ณิชากร ศรีชมภูปวช.
9นางสาว พิมลพรรณ ศิรประภาวรรณปวส.
10นางสาว ปณพร สิทธิชลปวส.