ระบบควบคุมสมาร์ทโฮมและสมาร์ทฟาร์ม (Smart Home and Smart Farm)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชัย เข็มพรหยิบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว จัตตุพร บุญสิทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว อุสาห์ ทัศไนยเมธากุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย กัมพล ถาวิกุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย อนนท์ ทาเทียวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์สวัสดิ์ สิมมาปวช.
2นาย วีระชัย ทับสมบัติปวช.
3นาย สุขชนะ อินทสิทธิ์ปวช.
4นาย สิทธิชัย เนื่องชมภูปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเนื่องจากสังคมกลุ่มคนวัยทำงาน ออกจากบ้านแต่เช้ากลับบ้านค่ำ เกิดการไม้ได้ดูแลบ้าน ทำให้เกิดภัยต่อบ้านและการดูแลพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ปลูกไว้บริเวณบ้าน ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์ได้คิดค้น ระบบควบคุมสมาร์ทโฮมและสมาร์ทฟาร์ม (Smart Home and Smart Farm) เพื่อให้เกิดความสะดวก สบาย ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ระบบควบคุมสมาร์ทโฮมและสมาร์ทฟาร์ม (Smart Home and Smart Farm) มีความสามารถในการจัดการระบบเปิด – ปิด ไฟ น้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
2. ระบบควบคุมสมาร์ทโฮมและสมาร์ทฟาร์ม (Smart Home and Smart Farm) มีความสามารถในการจัดการระบบเศรษฐกิจพอเพียงผักสวนครัวบริเวณบ้าน
ระบบควบคุมสมาร์ทโฮมและสมาร์ทฟาร์ม (Smart Home and Smart Farm) เพื่อให้เกิดความสะดวก สบาย ในการ (เปิด – ปิด) ไฟ และ น้ำ และ(เปิด – ปิด) รดน้ำพืชผักสวนครัวบริเวณบ้าน ผ่านระบบมือถือออนไลน์ ใช้ในชีวิตประจำวัน