สมาร์ทคอนโทรล Smart Control

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โยธิน แก่งอินอุตสาหกรรม
2นาย ชัยทัต นาคเหล็กอุตสาหกรรม
3นาย ศรายุทธ แสนเกียงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิรัชยา จำปาปวช.
2นาย ณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นลอยปวช.
3นาย อมรเทพ ยังเหล็กปวส.
4นาย นพดล มาแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการสื่อสาร การคมนาคม การค้าขายและธุรกิจทุกขนาด รวมไปถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายในบ้าน ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกสบาย อาทิเช่น เมื่อลืมปิดไฟ สามารถสั่งปิดจากสมาร์ทโฟนได้ กรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัดไม่มีคนดูแลบ้าน สามรถดูแลความปลอดภัยได้ และยังรวมไปถึงระบบการดูแลรดน้ำต้นไม้ได้ แม้กระทั่งการตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ พัดลม ประตูบ้าน หรือเครื่องปรับอากาศรวมถึงระบบเตือนภัย ภายในบ้าน และชุมชน ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อได้นวัตกรรม สมาร์ทคอนโทรล มาใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน และสังคมชุมชน
2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
3 เพื่อให้นวัตกรรม สมาร์ทคอนโทรล เหมาะสมสำหรับยุคใหม่ และใช้งานได้จริง
4 เพื่อให้มีนวัตกรรมที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
1 ได้ระบบความคุมไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไว้ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และชุมชน
2 ได้ระบบเตือนภัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
3 ได้นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0