สมาร์ทคอนโทรล Smart Control

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โยธิน แก่งอินอุตสาหกรรม
2นาย ชัยทัต นาคเหล็กอุตสาหกรรม
3นาย ศรายุทธ แสนเกียงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิรัชยา จำปาปวช.
2นาย ณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นลอยปวช.
3นาย อมรเทพ ยังเหล็กปวส.
4นาย นพดล มาแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการสื่อสาร การคมนาคม การค้าขายและธุรกิจทุกขนาด รวมไปถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และชุมโดยอาศัยเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายในบ้าน ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกในการใช้งาน เช่น การควบคุมการเปิด-ปิดไฟ การเตือนเมื่อเกิดไฟ การเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก และการเช็คอุณหภูมิภายในบ้าน สามารถใช้งานตรวจเช็คจากสมาร์ทโฟนได้ทันที กรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัด สามารถดูแลความปลอดภัยได้ และยังรวมไปถึงระบบการดูแลรดน้ำต้นไม้ได้ หรือระบบอื่นได้ แม้กระทั่งการตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ พัดลม ประตูบ้าน หรือเครื่องปรับอากาศรวมถึงระบบเตือนภัย ภายในบ้าน และชุมชน ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อได้นวัตกรรม สมาร์ทคอนโทรล มาใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน และสังคมชุมชน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
เพื่อให้นวัตกรรม สมาร์ทคอนโทรล เหมาะสมสำหรับยุคใหม่ และใช้งานได้จริง
เพื่อให้มีนวัตกรรมที่ใช้ควบคุมระบบ ระบบดูแล และระบบเตือนภัย ผ่านแอปพลิเคชันระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ได้ระบบความคุมไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไว้ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และชุมชน
ได้ระบบเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ได้นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0