เครื่องเตือนอุทกภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิติศักดิ์ พลราชมอุตสาหกรรม
2นาย บุญชนะ โพธิ์ละเดาผู้บริหาร
3นาย สฤษดิ์ พลราชมอุตสาหกรรม
4นาย ชาญวิทย์ พลราชมอุตสาหกรรม
5นาย ณรัช พิมทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชิติพัฒน์ แก้วทนปวช.
2นาย ชินวัตร โทนาคงปวช.
3นาย ธีรภัทร น้อยเมืองโพนปวช.
4นางสาว นพรัตน์ พวกคงปวช.
5นางสาว ชมพูนุท ธะนะปนปวช.
6นาย ภัทรพล วงศ์คำจันทรปวช.
7นาย พงษ์เพชร ธ.น.นาปวช.
8นาย กุลเดช แสนสุภาปวส.
9นาย ประภาวัฒน์ ยตะโคตรปวส.
10นาย คณัสนันท์ เชื้อคำเพ็งปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมเป็นมาตรการบรรเทาความเสียหายจากภัยน้ำท่วมโดยสามารถเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าให้กับพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อมีการจัดเตรียมรับมือภาวะน้ำท่วมซึ่งสามารถลดความเสียหายได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมและระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับสูงล้นตลิ่งได้เกิดขึ้น หลายครั้งทำความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความเสียหายรุนแรงคือการไม่มีการเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าให้นานพอที่จะดำเนินการป้องกัน ได้ทันดังนั้นการเตือนภัยน้ำท่วมในระบบ IoT ที่คิดค้นขึ้นมาโดยคำนึงถึงการเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือนี้ขึ้นมาช่วยเพื่อเตือนภัยซึ่งจะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมนุษย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถส่งข้อมูลในระบบ Internet of Things (IOT)
2. สามารถแจ้งระดับความสูงของน้ำในแหล่งน้ำ เป็นเซนติเมตร แสดงสภาวะ ระดับน้ำน้อย ระดับน้ำปกติ ระดับน้ำมาก
3. สามารถแจ้งข้อความเตือนอุทกภัยเข้าไปยัง Application Line ของผู้รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เครื่องเตือนอุทกภัย สามารดูระดับน้ำในแหล่งน้ำผ่าน Application บนโทรศัพมือถือ และแจ้งข้อความเตือนอุทกภัยผ่าน App Line ไปยังผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตือนอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น