แยม5in1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แยม 5in1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น รส ด้านบรรจุภัณฑ์มีความทันสมัยสวยงาม ด้านประสาทสัมผัสมีความพึงพอใจ ด้านสีเหมือนธรรมชาติ กลิ่นหอม รสชาติอร่อย ข้อเสนอแนะมากที่สุดของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ควรพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์แยม 5 in 1 เป็นผลิตภัณฑ์ขนมที่มีคุณภาพ ปราศจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมด มีกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัย อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อสุขภาพผลิตจาก ผลไม้ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ เสาวรส สับปะรด ฟักข้าว มะม่วงและแครอท เป็นแหล่งสารอาหารชั้นดีทั้งยังมีคุณประโยชน์จำนวนมากจากตัวผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบของแยม ช่วยในการบำรุงร่างกายและรักษา มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เมื่อรับประทานจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากต่างจากแยมทั่วไป
ช่วยในการบำรุงร่างกายและรักษา มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เมื่อรับประทานจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากต่างจากแยมทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ขนิษฐา อุทัศน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณมณฑ์กาญจ์ จ๊ะสุนาปวส.
2นางสาว นฤมล ลือแก้วปวส.
3นาย พงษธร ชนะประโคนปวส.