น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิชาติ สาเครือสามัญ
2นางสาว ขนิษฐา อุทัศน์สามัญ
3นางสาว มนัสนันท์ ดีปัญญาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว คณิตา เมืองภาปวช.
2นางสาว ศศิกานต์ จำปางามปวช.
3นางสาว ณัฐชา โง่นคงปวส.
4นางสาว จีรวรรณ วินมาปวส.
5นางสาว น้ำฝน ทุมลาปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารน้ำพริกเผาเห็ดเผาะ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจน้ำพริกเผาเห็ดเผาะ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการประยุกต์นำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมเป็นจำนวนมาก คือ เห็ดเผาะ เป็นการผสมผสานเห็ดเผาะกับน้ำพริกของไทย เพื่อเป็นการพัฒนาให้เป้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและแปลกใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัย
1. มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดเผาะให้เป็นน้ำพริกเผาเห็ดเผาะแบบใหม่สู่ตลาด
3. สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และนำความรู้เผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจ