KVC IoT Smart Home

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ชญานิตย์ ภาสว่างพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สมควร ผายแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นุชรา ศรีบุญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วิไลนุช กุศลากรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อรรณพ ทองธีรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัฒน์ นาคเพ็งปวช.
2นางสาว ศลิษา นามสีฐานปวช.
3นาย ปยุต กานต์อติชาติปวส.
4นาย อานนท์ ช่างเกวียนปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในการทำระบบบ้านอัจฉริยะ KVC IoT Smart Home ด้านการจัดวางรูปแบบโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.56 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่าข้อที่ 3. ด้านการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.70 รองลงมา ข้อ 2. ด้านประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.53 และ ข้อ 1. ด้านการออกแบบ ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย = 4.46

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ควบคุมไฟฟ้า 8 หลอดผ่านโทรศัพท์มือถือ
2. แสดงผลค่าอุณหภูมิผ่านโทรศัพท์มือถือ
3. ควบคุมการเปิด-ปิดของเครื่องปรับอากาศผ่านโทรศัพท์มือถือ
1. ได้ระบบบ้าน IoT4.0 ที่ใช้งานได้จริง
2. ลดเวลา เพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน
3. มีความสามารถในการแจ้งเตือนภัยทั้งระยะใกล้และไกลได้
4. มีระบบป้องกันภัยแบบอัตโนมัติ