แบบจำลอง Smart Home

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนันท์ สิทธิ์โภชน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุนันทวัฒน์ รังไชยปวช.
2นาย รพีพล สาอุตม์ปวช.
3นาย ธวัชชัย พรมป้อปวช.

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เสมอ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ล้วนได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจนนำมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากมายตั้งแต่เริ่มตื่นนอน ซึ่งบางครั้งระยะทางหรือเวลาที่จำกัดการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อาจเป็นไปได้ยากและเสี่ยงหรืออาจทำให้เสียเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อประดิษฐ์ระบบควบคุม การเปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างของระบบความควบคุม การเปิด – ปิด ผ่านสมาทร์โพน
3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
1. ศึกษาและเรียนรู้การทำงาน ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโพน
2. ทำให้การดำเนินภารกิจ ในชีวิตประจำวันมึวามสะดวกขึ้น
3. ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน ใช้ได้จริง