แยมตะคร้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อาทิตยา สลิดชัยสามัญ
2นาง อุไรรัตน์ ดิเรกศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มินตรา จันทะลือปวส.
2นางสาว สุภาพร ทองสันเทียะปวส.
3นางสาว เกวลิน มั่นคงปวส.
4นางสาว ธนาภรณ์ สีพีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ลูกตะคร้อ จะมีรสชาติเปรี้ยว แต่ก็มีคุณค่าทางอาหารสูง คือ มีวิตามินซีสูง ซึ่งมีส่วนช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง ช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน วัตถุประสงค์ของการวิจัย1.เพื่อผลิตภัณฑ์จากลูกตะคร้อ 2 เพื่อทราบความพึงพอใจในรสชาติและประโยชน์จากแยมตะคร้อ ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าสถิติร้อยละ จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ลองชิมรสชาติของแยมตะคร้อ มีความพึงพอใจในรสชาติของแยมตะคร้อ และ ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เนื้อแยม มีรสชาติโดดเด่น หอม เปรี้ยวอมหวาน สามารถรับประทานเล่นหรือนำไปทาขนมปังเพื่อเพิ่มรสชาติหรือคุณค่าทางอาหารได้
ลูกตะคร้อ มีคุณค่าทางอาหารสูง คือ มีวิตามินซีสูง ซึ่งมีส่วนช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง