ถังขยะอนามัยเปิด-ปิดอัตโนมัติ (ผ้าอนามัยในห้องน้ำหญิง)

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ถังขยะอนามัยเปิด-ปิดอัตโนมัติ (Automatically Bin) เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจุประสงค์การวิจัย 1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ใช้ถังขยะภายในวิทยาลัยและ 2) เพื่อสร้างจิตสำนึกและเป็นจุดสนใจในการรักษาความสะอาดเครื่องมือที่ใช้พัฒนา ได้แก่ Arduino board เพื่อใช้ควบคุมสั่งงาน Servo motor ให้เปิดปิดถังขยะโดยใช้ Ultrasonic sensor เพื่อตรวจจับวัตถุ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นถังขยะที่สะอาด
2. เปิด-ปิดเองได้โดยไม่ต้องสัมผัส
3. ทำให้ง่ายในการทิ้งขยะ
1. เกิดความสะดวกกับนักเรียนที่ใช้ถังขยะ
2. ลดปัญหาการทิ้งผ้าอนามัยลงโถส้วม อันเป็นเหตุให้โถส้วมอุดตัน
3. ทำให้ห้องน้ำสะอาดขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิจิตรา คำบัวเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
2นาย เชิดศักดิ์ ศรีผ่องงามอุตสาหกรรม
3นาย ศรชัย โคตรมิตรอุตสาหกรรม
4นาย เอกชิน ยอดสุบรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กมลวรรณ จันทะวงค์ปวช.
2นาย กิจติชัย ชัยศรปวช.
3นาย เดชา บุญหล้าปวส.