หนังสือมีชีวิต เรื่อง โลกของคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วราภรณ์ นิลสาขาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธนภรณ์ แก้วก่าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว แพรวพรรณ เขื่อนขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูริณัฐ ศรีวิชัยปวส.
2นางสาว เมธิญา มีเลือกใหญ่ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) ได้เข้ามามีบทบาทในหลายๆ ด้าน รวมถึงทางด้านการศึกษาก็ได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา จึงมีการปรับเปลี่ยนไปหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ทางผู้พัฒนาจึงมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีเสมือนจริง นำมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา โดยการสร้างหนังสือมีชีวิต เรื่อง โลกของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหนังสือที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การอ่านเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหนังสือที่มีการสอดแทรกเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) เป็นการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับหนังสือที่สร้างขึ้นอีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

หนังสือมีชีวิตที่ไม่ได้จำกัดแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว แต่มีการสอดแทรกเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) โดยมีการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา