โลชั่นสมุนไพรจากใบตำลึง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นสมุนไพรจากใบตำลึง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้และเป็นการสร้างรายได้ให้แกชุมชนในท้องถิ่นเเละยังช่วยพัฒนาวัสดุในท้องถิ่นด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน-นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เลขที่9 ถนนเเปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อใช้ทาอาการเเก้คัน
ช่วยลดอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศรัญญา หงษ์แพงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว จุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ถิรมล อ้มกลิ้งปวช.
2นางสาว ปนัดดา ดาราศรีปวช.
3นางสาว อารียา ใจเปี้ยปวส.
4นางสาว นันทชา ทองดอนสนธิ์ปวส.