เส้นไหม Biotech

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สาวิตรี หนองยางสามัญ
2นาง ธนพร เกิดโภคาสามัญ
3นางสาว อุทุมพร อุทุมทองสามัญ
4นาย มนตรี เก่าแสนสามัญ
5นางสาว เพ็ญนิสา สุขแสงนิลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัฒน์ ฤทธิมารปวช.
2นางสาว สิรินทิพย์ คำอิ่มปวช.
3นางสาว กรพิน อุปแก้วปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เส้นไหม Biotech คือเส้นไหมที่ย้อมด้วยส่วนต่าง ๆ จากบัวแดง กลีบดอก เกสร สายบัว นำมาเป็นสีย้อม โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากกระบวนการเคลือบด้วยไคโตซาน พบว่าเส้นไหมที่เคลือบ ไคโตซานจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากกว่าไหมที่ไม่เคลือบไคโตซาน ดังนั้นจึงทำให้เส้นไหมที่เคลือบ ไคโตซานสามารถดูดซับสีของเส้นไหมได้มากกว่าไหมที่ไม่เคลือบไคโตซาน ได้ผลิตภัณฑ์เส้นไหมที่มีเส้นมีโครงสร้างแข็งแรงจากสีย้อมธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ลดการใช้สีย้อมสังเคราะห์ที่มีโลหะหนัก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวอุดรธานี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เส้นไหมที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ที่สามารถดูดซับสีได้มากขึ้น ได้ผลิตพัณฑ์เส้นไหมที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและได้เส้นไหมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชาวจังหวัดอุดรธานี
เส้นไหมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ได้จากสีย้อมธรรมชาติ ที่เป็นมิตรสำหรับสิ่งแวดล้อม และได้เส้นไหมที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และมีดครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้น พร้อมช่วยดูดซับสีย้อมได้เพิ่มมากขึ้น