เครื่องปรับอากาศไม่มีคอมเพรสเซอร์

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศเขตเมืองร้อน จึงมีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละปีจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกปี เครื่องปรับอากาศไม่มีคอมเพรสเซอร์ จะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไป จะอาศัยหลักการทำงาน โดยใช้ความเย็นจากแผ่นเพลเทียร์(Peltier) ไปผ่านแผ่นทำความเย็น(cooling pad) และใช้พัดลมเป่าเพื่อให้ความเย็น ออกมาซึ่งเครื่องปรับอากาศจะประหยัดไฟฟ้า และช่วยลดโลกร้อนเนื่องจากไม่ใช้สารทำความเย็น และยังมีระบบเติมอากาศเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกสบายและสมองปลอดโปร่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปรับอากาศไม่มีคอมเพรสเซอร์ จะประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเครื่องปรับกาศทั่วไป สามารถช่วยลดโลกร้อนและเกิดความปลอดภัยเนื่องจากไม่ใช้สารทำความเย็นและใช้สารเคมี การทำงานของเครื่อง จะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้ใช้่งานมีระบบเติมอากาศเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกสบายและสมองปลอดโปร่ง
1. เครื่องปรับอากาศไม่มีคอมเพรสเซอร์จะประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเครื่องปรับกาศทั่วไป
2. สามารถช่วยลดโลกร้อนและเกิดความปลอดภัยเนื่องจากไม่ใช้สารทำความเย็น
3. สามารถทำความเย็นและไม่มีเสียงรบกวนต่อผู้ใช้่งาน
4. สามารถผลิตและต่อยอดไปสู่่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วานิตย์ แก้วสวัสดิ์อุตสาหกรรม
2นาย อนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชคอุตสาหกรรม
3นาย ธนภพ ภู่ยอดยิ่งอุตสาหกรรม
4นางสาว ดารารัตน์ เอ่งฉ้วนสามัญ
5นาย พรชัย อนะธรรมสมบัติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธิติ วรรณรงค์ปวช.
2นาย วัฒนา วรรณรงค์ปวช.
3นาย อรัณย์ แดงกลางปวช.
4นาย ชัยวัฒน์ เรืองเกตุปวช.
5นาย วุฒิศักดิ์ พันธุมิตรปวช.
6นาย ชัชวาล คัลมาธิปวช.