เตาเผาแก๊สจากถ่านไม้ไผ่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชวลิต ศรีเลิศอุตสาหกรรม
2นาย รณชัย ใยหงษ์อุตสาหกรรม
3นาย สมาน นิลขันธ์อุตสาหกรรม
4นาย ธวัช บุญนำอุตสาหกรรม
5นาง เสาวลักษณ์ สมสอางค์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุพงศ์ ศรีนาคปวส.
2นาย ชัยวัทน์ ไพรบึงปวส.
3นาย ธนพนธ์ คำเหลี่ยมปวส.
4นาย อภิชยะ บัวจันทร์ปวส.
5นาย วุฒิพงษ์ อินชื่นปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพลังงานที่ใช้ในการเกษตรคือน้ำมัน น้ำมันมีราคาแพงและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้นักประดิษฐ์คิดค้นหาพลังงานที่ใช้ทดแทนน้ำมัน มาใช้ในอุตสาหกรรมทางเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนของชาวไร่ชาวนาให้มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวมา คณะผู้ประดิษฐ์จึงประดิษฐ์เตาเผาแก๊สจากถ่านไม้ไผ่ เพื่อนำแก๊สไปสตาร์ทเครื่องยนต์เล็กในการสูบน้ำ หรือสามารถใช้กับรถจักรยานยนต์ได้ด้วย ซึ่งถ่านไม้ไผ่1กิโลกรัมสามารถใช้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้นานถึง1ชั่วโมง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตาเผาที่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆได้ เพื่อใช้แก๊สจากการเผาถ่านไม้ไผ่ในการสตาร์ทเครื่องยนต์แทนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดมลพิษ และต้นทุนการผลิตของชาวเกษตรกรในการทำเกษตรกรรม
1.ชาวเกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิตในการทำเกษตร
2.ทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดมลพิษ
3.สามารถใช้แก๊สจากการเผาถ่านไม้ไผ่ไปสตาร์ทเครื่องยนต์ได้