4.0 Alarm system

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เดชาธร พิมาทัยอุตสาหกรรม
2นาย ภูวดล เปี่ยมจาดอุตสาหกรรม
3นาย วุฒิชัย พงษ์พลอุตสาหกรรม
4นาย วัฒนกร ไชยพลอุตสาหกรรม
5นาย ชัยอรุณ บุญเรืองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุธีราวัฒน์ เสาสาปวช.
2นาย ธนวัช สาลีปวช.
3นาย ตะวัน ลิ้มอุไรปวช.
4นางสาว รุ่งนภา พิศพงษ์ปวช.
5นาย อนุวัฒน์ กิ่งสกุลปวช.
6นางสาว นฤมล บุญรักษาปวช.
7นาย เอกบุรุษ ประสิทธิ์ไชยปวช.
8นางสาว ภาวินี ดิษประสพปวช.
9นาย ระพีพัฒน์ พันธ์เพชรปวส.
10นาย นราวุธ สุขเอิบปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ธรรมชาติของมนุษย์เราใครๆ ต่างก็ต้องการความปลอดภัยให้กับตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น รวมไปถึงใครๆต่างก็รักชีวิต และทรัพย์สิoของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นคงเป็นเรื่องตลกน่าดูถ้าหากเวลาที่คนทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่กลับไม่ร้องขอชีวิต ขอความช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ เลยเพื่อให้ตัวเองนั้นรอดจากสถานการณ์สุดน่ากลัวที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เองการที่เราจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นย่อมเป็นสิ่งดีกว่าอย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้เอง จึงได้มีคนพยายามจะคิดค้นอุปกรณ์เตือนภัยประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในหลายๆ ด้านในการใช้ชีวิต เราจึงได้คิดและจัดทำสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้เข้ากับยุค 4.0 เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อแจ้งเตือนอัคคีภัยในชุมชน
2. เพื่อป้องกันทรัพย์สินในชุมชน
3. แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบ แอพพลิเคชั่น Line
4. แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบ แอพพลิเคชั่น Blynk