แยมโห่ฮิ้ว

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแยมโห่ฮิ้ว 2) หาคุณภาพจากแยมโห่ฮิ้วโดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำวิจัยได้แก่ แยมโห่ฮิ้ว และแบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำงานวิจัยครั้งนี้ คือสถิติเชิงพรรณนาในการวัดค่าข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการจัดทำวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 (S.D. มีค่าเท่ากับ 0.59) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแยมที่ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย (ยกเว้นสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน)
1.มีสรรพคุณทางการไหลเวียนของเลือด
2.ได้หาประสิทธิภาพของแยมโห่ฮิ้วจากกลุ่มตัวอย่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชญานิตย์ วิศรียาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อภิษฎาภรณ์ พลเทพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขวัญกมล สิงหาปวช.
2นางสาว ยลดา สวยขุนทดปวช.
3นางสาว ชนม์นิภา บุญเสริมปวช.
4นางสาว เสาวนีย์ อิ่มสำราญปวช.
5นางสาว พิชชากร จันทร์อุดรปวช.
6นางสาว ปวีณ์นุช ยุทธนาวาปวช.
7นางสาว นภัทรสรา มูลตรีปวช.
8นางสาว อริสา ขำทองทับปวช.
9นางสาว พรวิสา รุ่งโรจน์ปวช.
10นางสาว ศรัญญา แซ่ลี้ปวช.