อาหารผู้สูงอายุข้าวเบอะ

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

นวัตกรรมข้าวเบอะสำหรับผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและสะดวกต่อการบริโภคโดยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาจัดทำและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการทดลองใช้และการสำรวจความพึงพอใจต่อ ผลิตภัณฑ์ฯ จำนวน 30 คนพบว่าผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์มากค่าเฉลี่ย 4.03 โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.90

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารสูง
1.เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีความปลอดภัยทางคุณค่าอาหารสูง
2.สร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจษฎาวุฒิ อักษรเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ลัดดา ภูมิไทสามัญ
3นาง สุภาพร ธรรมขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ประภาพร วงค์ศรีสามัญ
5นาย ธัญพิทักษ์ ธัญหล้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริลักษณ์ ครองความล้ำเลิศปวช.
2นางสาว พิมพิกา ชูทรัพย์สดใสปวช.
3นางสาว อภิญญา ใฝ่ปัญญาดีปวช.
4นาย สุทธิพงษ์ ปาโจดปวช.
5นาย อัยการ เลิศนวรัตน์ปวช.
6นาย เจษฎา ปัญโยคำปวช.
7นาย สุวิทย์ แซ่เฮ่อปวช.