เครื่องเฝ้าระวังภาวะ Heat Stroke Thailand 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เดชาธร พิมาทัยอุตสาหกรรม
2นาย ภูวดล เปี่ยมจาดอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ปิยะ ภูมิภักดิ์อุตสาหกรรม
4นาย ชัยอรุณ บุญเรืองอุตสาหกรรม
5นาย ชินดนัย เชาว์ศิริกุลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุธีราวัฒน์ เสาสาปวช.
2นาย ธนวัช สาลีปวช.
3นาย ตะวัน ลิ้มอุไรปวช.
4นาย ธนพล จูมศิลป์ปวช.
5นางสาว ภาวินี ดิษประสพปวช.
6นางสาว นฤมล บุญรักษาปวช.
7นาย นราวุธ สุขเอิบปวส.
8นาย ณรงค์เดช ภูบาลปวส.
9นาย ระพีพัฒน์ พันธ์เพชรปวส.
10นาย วันชัย พานิชปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องเฝ้าระวังภาวะ Heatstroke Thailand 4.0 สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างและออกแบบ ศึกษาหาคุณภาพของเครื่อง หาประสิทธิภาพและหาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากการสร้างเครื่องฯ สรุปได้ว่า เครื่องที่สร้างขึ้นแข็งแรง ทนทาน และได้มาตรฐานสามารถทำงานได้จริงตามต้องการ การประเมินหาคุณภาพของเครื่องฯ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.54 ระดับมากที่สุด ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องฯ จากการทดลองใน 3 ช่วงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ แล้วทดลอง 3 ครั้ง พบว่าการทำงานของเครื่องเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพ ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่าง 8 กลุ่ม จำนวน45 คน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ด้านการผลิต ได้สร้างเครื่องเฝ้าระวังฯ 1 เครื่อง และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
2. ด้านการนำไปใช้งาน วิทยาลัยฯ กลุ่มทำภารกิจกลางแจ้ง อาทิ ทหาร นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ งานก่อสร้าง กลุ่มออกกำลังกาย สามารถนำเครื่องไปใช้งานได้
3. ด้านความรู้ ได้ศึกษาการสร้างเครื่องเฝ้าระวังภาวะ Heat stroke Thailand 4.0 เพื่อลดการเกิดโรค Heat stroke