ระบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จารุวรรณ วรรณพราหมณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุจิตรา ทองดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กาญจนา หนูราชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ปรัชญา วีรวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กรชนก สุทธิวรรณาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แพรวพรรณ พลเยี่ยมปวช.
2นาย อาชานนท์ สิงห์สาธรปวช.
3นางสาว นาผกามาศ สุวรรณปทีปปวช.
4นาย นธีรธร ทองแสนปวช.
5นางสาว ชนัญญา จริงพิมายปวช.
6นางสาว จิราพร นากลางดอนปวช.
7นาย ปรมินทร์ โพธิ์พฤกษ์ปวช.
8นาย สุเมธ มณีจันทราปวช.
9นาย กานดิศ กล้าหาญปวส.
10นางสาว รุ่งทิวา อุตมะปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก การเก็บข้อมูลยังใช้ระบบเก็บแบบเอกสาร ทำให้เกิดความเสี่ยงและยากลำบากในการค้นหาข้อมูลแต่ละเครื่อง ระบบบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่ออุปกรณ์ สถานที่่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถเรียกดูรายละเอียดต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทาง QR Code และยังสามารถแจ้งซ่อมไปยังผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่ออุปกรณ์ สถานที่่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถเรียกดูรายละเอียดต่างๆ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทาง QR Code สามารถแจ้งซ่อมไปยังผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
.