เตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยเมศร์ เดชบุญอุตสาหกรรม
2นาย วัชรพล ปานเพ็ชร์อุตสาหกรรม
3นาย ฉลาด ปิ่นสกุลอุตสาหกรรม
4นาย สมัคร ศรีวงษาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธินนท์ เครื่องทิพย์ปวช.
2นาย สุรพงศ์ ขุนโตปวช.
3นางสาว ชุลีพร เนียมสีใสปวช.
4นาย ธีรพงศ์ สระทองแซวปวส.
5นาย พรม โพธิ์วัดปวส.
6นาย รัชชานนท์ เขียวแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

สามารถสร้างเตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงานสามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ที่ถูกใช้ไป เฉลี่ย 1.33 กิโลกรัม หรือคิดเฉลี่ยร้อยละ 47 เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาที่ใช้ในการเรียนการสอน และผลการตอบแบบสอบถามแสดงร้อยละของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 10 คน ที่เรียนในรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง งานบัดกรีอ่อน มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยมากที่สุด โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมาคือด้านการใช้งาน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.37 และด้านโครงสร้างโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.15

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีกลไกการทำงานร่วมกับวาล์วปรับแรงดันแก๊ส LPG เมื่อวางหัวแร้งเปลวไฟจะติดและมื่อยกหัวแร้งเปลวไฟจะดับ
1. เตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงานสามารถไปใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2. เตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงานสามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซ LPG