Teen Herb – ACNE Spray

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด สารสกัดเปลือกมังคุดที่ใช้สกัดจากตัวทำละลายเอทานอลความเข้มข้น 12.5 mg/mL เป็นความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ ปริมาณสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ 1.25 % มาเป็นสูตรในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสูตรของผลิตภัณฑ์ คือ ประกอบด้วยสารสกัดเปลือกมังคุด 1.25 % Ethyl Alcohol 23.75 % น้ำแร่ 60.00 % น้ำว่านหางจระเข้และหอมแดง 14 % และ Lactic Acid 1 % การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ Teen Herb – ACNE Spray พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 91 มีความชอบเฉลี่ยต่อผลิตภัณฑ์ในคุณลักษณะสี, กลิ่น, ความชุ่มชื้นหลังการใช้ และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7.78)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะเป็นน้ำสำหรับสเปรย์สิวบริเวณแผ่นหลัง ลำตัว ใบหน้า และบริเวณที่มีสิว ขนาดบรรจุ 100 ml /ขวด จำหน่ายขวดละ 150 บาท
1. เพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ระงับสิว
2. ได้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
3. สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
2นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ
3นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
4นางสาว ธัญรัตน์ ธัญญานุกูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว สาวิตรี ศรีประศาสตร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปาลิดา แก้วประสิทธิ์ปวช.
2นาย รฐนนท์ ทองขวัญปวช.
3นาย พุฒิสิฐ รักการงานปวช.
4นาย กิตติภณ นิ่มอนงค์ปวช.
5นาย เจษฎา เนาว์ชมภูปวช.
6นางสาว ณัฐชา เดชสุภาปวช.
7นางสาว ผกาวรรณ สวนนิสิตปวช.
8นางสาว กัญฐมณี จำรูญรัตนากุลปวช.
9นาย ดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณปวส.
10นางสาว ภัทริกา วงษ์วิเชียรปวส.