อุปกรณ์เตือนหลอดไฟเบรกรถขาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วายุ หันสมรอุตสาหกรรม
2นาย สุริยา พิมพ์ทองอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. อภิรักษ์ แสงสว่างอุตสาหกรรม
4นาย สุเมธ หาทรัพย์อุตสาหกรรม
5นางสาว ยวนใจ ดวงพรมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรรณิการ์ ลำพูนปวช.
2นาย จิรายุ บุญยัง บุญยังปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ ศรีตะปัญญะปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สัญญาณไฟเบรกเป็นระบบไฟสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกให้ผู้ขับขี่ที่มาด้านหลัง ว่ารถคันข้างหน้าชะลอความเร็วหรือหยุดรถ ถ้าระบบไฟเบรกเกิดขัดข้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่มาข้างหลังได้ และระบบไฟเบรกผู้ขับรถส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าไฟเบรกในรถของตนเองเกิดการชำรุด ก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อันเนื่องมาจากสัญญาณไฟเบรกบกพร้อง ทางผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงออกแบบคิดค้น อุปกรณ์เตือนหลอดไฟเบรกรถขาด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เตือนหลอดไฟเบรกรถขาด เป็นอุปกรณ์สลับวงจรไฟ ไฟเบรกกับออดเสียง เมื่อไฟหลอดไฟเบรกขาดออดเสียงจะดังขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่รถทราบว่าหลอดไฟเบรคขาด
1. เตือนหลอดไฟเบรกรถขาดขณะใช้งาน
2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
3. สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพานิชได้