ระบบอำนวยความสะดวกแจ้งเตือนภัย

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เพื่อให้นักนักศึกสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ให้มีความสามารถใช้งานในครัวเรือน ชุมชน และใช้งานทางการเกษตร เพื่อเป็นสิ่งอํานวยความสะดวก พร้อมกับเตือนภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เปิด/ปิด
2. ระบบความบันเทิงภายในบ้าน เช่น สั่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ทำงานในห้องที่ ผู้ใช้อยู่ และปิดเมื่อผู้ใช้ออกจากห้อง
3. ระบบบริหารพลังงาน และพลังงานสำรอง เช่น การปิด/เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
4. ระบบสื่อสาร เช่น รับ/ส่ง ข้อความหรือคำสั่งระหว่างผู้ใช้
5. ระบบรักษาความปลอดภัย แจ้งเตือนความผิดปกติต่าง ๆ
1. ช่วยเพิ่มความสะดวก ให้การใช้งานหรือควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ชุมชน และทางการเกษตร
2. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจให้แก่ผู้ใช้งาน
3. ช่วยในการส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชราวุธ สอนชัยภูมิอุตสาหกรรม
2นาย กาญจน์ เหลืองดอกไม้อุตสาหกรรม
3นาย ศราวุธ ดีแสงอุตสาหกรรม
4นาย ไกรสิทธิ์ อาจไพวัลย์อุตสาหกรรม
5นาย ธวัชชัย นิลแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิรดา ภูมิโคกรักษ์ปวส.
2นางสาว เหมรัตน์ ภูมิชัยสิทธิ์ปวส.
3นาย วัชระ สูงขาวปวส.
4นาย เกรียงศักดิ์ ภูมิสถานปวส.
5นางสาว นุจรี มาซาปวส.
6นาย ฆนนาท ตันเรือนปวส.
7นาย อุมาพร คลองห้วยบงปวส.
8นาย สราวุธ บุตรเกิดปวส.