หุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต(Walking robot for rehabilition of paralysis patients)

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

หุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ออกแบบสำหรับผู้ที่ไร้ความรู้สึกครึ่งท่อนล่างให้สามารถเคลื่อนที่ได้ตามรูปแบบการเคลื่อนไหว ประกอบไปด้วยระบบควบคุมการก้าวเดินในลักษณะท่าทางการยืนและการเดินในลักษณะการเดินต่อเนื่องสามารถสั่งการด้วยสวิทช์จากโครงสร้าง ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ำกว่า180 นาทีสามารถรองรับผู้สวมใส่น้ำหนักไม่เกิน90กิโลกรัม ส่วนสูง150-180 เซนติเมตร ความเร็วสูงสุดเฉลี่ยไม่เกิน0.25เมตรต่อวินาทีภายใต้ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวแบบแยกส่วน แบ่งเป็นตัวประมวลผลหลักสำหรับประมวลผลรูปแบบการเดิน(Gaitpattern)และตัวประมวลผล รองจำนวน 4 ชุด สำหรับควบคุมส่วนสะโพกและข้อเข่าทั้งสองข้างโดยระบบควบคุมตำแหน่งองศา ของการเคลื่อนที่ด้วยตัวควบคุมพีไอดีโดยระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างตัวประมวลทั้งหมดผ่านการสื่อสารแบบRS485

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมการก้าวเดินในลักษณะท่าทางการยืนและการเดินในลักษณะการเดินต่อเนื่องสามารถสั่งการด้วยสวิทช์จากโครงสร้างภายใต้ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวแบบแยกส่วน แบ่งเป็นตัวประมวลผลหลักสำหรับประมวลผลรูปแบบการเดิน(Gaitpattern)และตัวประมวลผลรองจำนวน 4 ชุด
ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวที่ไร้ความรู้สึก อัมพฤกษ์ อัมพาต ครึ่งท่อนล่าง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้สามารถเคลื่อนไหวและก้าวเดินได้เทียบเคียงกับคนปกติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุลอุตสาหกรรม
2นาย นิวัตร ศรีคำสุขอุตสาหกรรม
3นาย ภานุชิต สิงห์อาจอุตสาหกรรม
4นางสาว จริยา ศรีสมบูรณ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ปรินดา ปานเพชรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธาดา ถุงเป้าปวส.
2นาย ศุภนัฐ คำพานิชปวส.
3นาย วงศธร อินทสังข์ปวส.
4นาย ดนุพล สาระสุขปวส.
5นาย วัฒนา พรมมาปวส.
6นาย สุวัฒน์ จุนเจริญวงศาปวส.
7นางสาว กรองแก้ว กัณหะสุตปวส.
8นาย อนุชา ขุยยะมาปวส.
9นาย บูรพา เหตุทองปวส.
10นาย ศุภชัย เยือกเย็นปวส.