ถังบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์สามัญ
2นาง ดวงชีวรรณ์ ศิริสามัญ
3นางสาว พรมณี ฮุยเกี๊ยะสามัญ
4นาย ธนกร มหาราชสามัญ
5นาย อนุวัฒร์ เพียงใจสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชราพร ชุมเจริญปวช.
2นาย ศรัณย์ ก้อนใสปวช.
3นาย อัมฤทธิ์ อินทร์เทียมปวช.
4นางสาว ยุพารัตน์ ศรีสมรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ถังบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อบำบัดน้ำเสีย ที่มีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ โดยใช้จุลินทรีย์ในการบำบัด 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพถังชีวภาพ บำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกายภาพ ลักษณะสี กลิ่น ของน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด และวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์น้ำเสีย ได้แก่ ค่า pH , Alkalinity , VFA , TDS , SS , COD , Hardness ถังบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์สามารถบำบัดน้ำเสียที่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ได้ ยกเว้นน้ำเสียที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนประกอบ เพื่อกำจัดหรือย่อยสารอินทรีย์เหล่านั้นให้น้อยลงหรือหมดไป และยังได้ผลผลิตเป็นก๊าซมีเทนที่สามารถนำไปใช้เป็นพลังานทดแทนได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จุลินทรีย์ชีวภาพสามารถบำบัดน้ำเสียที่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ เช่น น้ำเสียจากครัวเรือน จากแหล่งชุมชน หรือตามลำคลองต่างๆ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่มีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ ยกเว้นน้ำเสียที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนประกอบ โดยใช้แบคทีเรียในช่วยบำบัดน้ำเสีย เพื่อกำจัดหรือย่อยสารอินทรีย์เหล่านั้นให้น้อยลงหรือหมดไป และยังได้ผลผลิตเป็นก๊าซมีเทนที่สามารถนำไปใช้เป็นพลังานทดแทนได้
1. สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ
2. สามารถทำให้น้ำเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น และช่วยลดกลิ่นเหม็นของน้ำที่เกิดจากการเน่าเสียได้
3. ช่วยลดปัญหามลภาะทางน้ำได้
4. ได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพและพลังงานทดแทน