Safety แจ้งเหตุเตือนและตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำท่วมผ่าน application line

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

สถานการณ์ช่วงฤดูฝนมีประชาชนเดือดร้อนกันจากอุทกภัยกันเป็นจำนวนมากอีกปัญหาที่นับว่าน่ากลัวไม่แพ้สัตว์มีพิษชนิดต่างๆ ที่หนีน้ำขึ้นมาอยู่ตามบ้านเรือนของประชาชน นั่นทำให้กระแสไฟฟ้ารั่ว" ก่อให้เกิดอันตรายจนถึงชีวิต ภัยจากไฟดูดเป็นอันตรายที่ซ่อนตัวได้แนบเนียนระหว่างเกิดอุทกภัย เพราะมองด้วยตาเปล่าไม่อาจบอกได้เลยว่าพื้นที่ใดมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ตั้งแต่เกิดน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดไฟฟ้าช็อตหลายราย จึงมีหลายหน่วยงานพยายามคิดค้นเครื่องตรวจกระแสไฟฟ้า หรือเครื่องตัดกระแสไฟเพื่อป้องกันอันตราย ทางเราจึงได้สร้างอุปกรณ์เตือนและตัดไฟเมื่อน้ำท่วม เพื่อ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วม
2.แจ้งเตือนให้รู้ทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมแจ้งเตือนผ่าน Application Line
1.ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วม
2.แจ้งเตือนให้รู้ทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย วิเศษศรีอุตสาหกรรม
2นาย ประภากร วันเวียนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประกาศิต เกษรปวส.
2นาย จตุรภุช พิศมัยปวส.
3นาย ปริญญา ทวีพงษ์ปวส.