PVC Healthy New Year 2019

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรชัย สว่างทิศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. เรวัธ จิตจงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ชลวรรณ์ เรือนคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว กัลยาณี ชมเชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กานต์พิชชา สังฆะสอนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกภพ มะโนอินทร์ปวช.
2นางสาว พัชรีภรณ์ กวาวสิบสองปวช.
3นาย พนมหัตถ์ การินทร์ปวช.
4นาย ณัฐวุฒิ โกศลเจริญพันธุ์ปวช.
5นาย กฤตภาส เต็งพานิชกุลปวส.
6นางสาว ณัฐมน โด่งดังปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ศูนย์ฝึกแก้วกาสะลอง มีการจำหน่ายเค้กและคุกกี้ ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ แต่เนื่องด้วยการสั่งซื้อหรือการสั่งจองเค้กและคุกกี้นั้นจะมีปัญหาในกรณีลูกค้าหรือผู้สั่งจอง กรอกเอกสารสั่งจองไม่ครบ กรอกเอกสารผิดหรือทำเอกสารสั่งจองหาย มีความยุ่งยากในการตรวจสอบ ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงได้วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยการจัดทำระบบ PVC Healthy New Year 2019 เพื่อใช้ในการสั่งจองเค้กและคุกกี้ผ่านระบบเครือข่าย ที่สามารถใช้ในระบบอุปกรณ์ ประเภท smartphone เพื่อเพิ่มช่องทางความสะดวกในการให้บริการกับลูกค้าและช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ การสั่งจองเค้กและคุกกี้ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกต่อตัวแทนจำหน่ายที่จะมาสั่งจองเค้ก รวมไปถึงผู้ให้บริการในด้านการสั่งจอง การชำระเงินและการบริหารจัดการยอดจำหน่ายเค้กและคุกกี้
อีกทั้งยังสามารถพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
1. ได้ระบบระบบ PVC Healthy New Year 2019
2. ได้นำผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจระบบ PVC Healthy New Year 2019
ไปปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
3. สามารถนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้