สมาร์ทวิลเลจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกวัสส์ พุกสวัสดิ์อุตสาหกรรม
2นาย จงรักษ์ ตุมศิริอุตสาหกรรม
3นาง ศิริญา ตุมศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วันนิวัต พรหมสุวรรณอุตสาหกรรม
5นาย ณรงค์ศักดิ์ สุยะลังกาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัชวาลย์ โพธิ์แก้วปวส.
2นาย ธรรมนูญ รัตนโรจน์ปวส.
3นาย เฉลิมเกียรติ นรากรณ์ปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์กิ่งปวส.
5นาย ภูชิต ธงชัยปวส.
6นาย กฤษณะพงศ์ ยุทธนาปวส.
7นางสาว อาทิยา วงค์แปลกปวส.
8นาย พัฒนา มีอนันต์ปวส.
9นาย นันทกร เข็มจรูญปวส.
10นาย คงกะพัน สืบวงษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปกรณ์สมาร์ทวิลเลจ ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน ระบบเตือนภัยเพลิงไหม้ แก๊สรั่วและการป้องกันการโจรกรรมสำหรับหมู่บ้าน ผ่านระบบเครือข่าย โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยัง สมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในอำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกค่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์สมาร์ทวิลเลจและแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยปรากฎว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์สมาร์ทสมาร์ทวิลเลจ พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน เตือนภัยเพลิงไหม้ แก๊สรั่วและการป้องกันการโจรกรรมผ่านระบบเครือข่าย โดยจะมีการแจ้งเตือนและสั่งการโดยสมาร์ทโฟน
1. เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยสมาร์ทโฟน
2. แจ้งเตือนภัยเพลิงไหม้ แก๊สรั่วและการป้องกันการโจรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนไปยังพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
1. ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมระบบไฟฟ้า แสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน
2. แจ้งเตือนภัยผ่านสมาร์ทโฟนและกล่องเตือนภัยไปยังพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน