ขนมจีนน้ำยาป่าปลานิลกึ่งสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โกวิท จันทะปาละคหกรรม
2นางสาว นภา ชูรัตน์คหกรรม
3นาง ศุภนุช สีหานนท์คหกรรม
4นาง สลักจิตร อริยานุวัฒน์คหกรรม
5นางสาว พิมพ์ชนก คงใหม่ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐกาญจน์ เพ็ชร์เวียงปวช.
2นางสาว หัทยา ทิพชัยปวช.
3นาย ณัฐภัทร สมภารสิงห์ปวช.
4นาย มาวิน ตรีราชปวช.
5นางสาว อาทิตติยา อาสนานิปวช.
6นางสาว จันทิมา เป้าทองปวช.
7นาย อภิสิทธิ์ ผาธินันท์ปวช.
8นางสาว อัจจิมา สรรพาขาวปวช.
9นาย ธนากร โรจนธรรมปวช.
10นางสาว สุธามาศ ม่วยอารีปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบท้องถิ่น ด้วยกระบวนการทำแห้งโดยใช้ต้นทุน และระยะเวลาที่น้อย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง จึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู็บรโภคในสังคมปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำยาขนมจีนน้ำยาป่า ใช้ปลานิลเป็นวัตถุดิบหลัก เก็บไว้ได้นาน รับประทานได้ภายใน 1 นาที โดยการใช้น้ำ 70 องศาเซลเซียสผสมกันผลิตภัณฑ์ รอ 1 นาที สามารถเติมเส้นขนมจีนและผัก รับประทานได้ทันที
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโปรตีนสูง ที่ได้จากปลานิล เก็บรักษาได้นาน ขนส่งทางไกลสะดวก ไม่มีผงชูรส ไม่มีสารกันบูด