ผลิตภัณฑ์ขนมกระยาสารทธัญพืช (Sart-Si)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปรารถนา มัครมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง นงลักษณ์ ปุณยศรัณย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว รัตนา กลุ่มแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพเก้า แจ้งสว่างปวช.
2นาย ธนากร พันธ์อ่อนปวช.
3นางสาว เฟิร์นรดา สายจันทร์ปวช.
4นางสาว ณัฐริกา สังขาวปวช.
5นางสาว วิชานันท์ นาคแก้วปวส.
6นางสาว ศิราวรรณ จอมพันธุ์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กระยาสารท เป็นขนมไทยที่่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และส่วนมากจะรับประทานได้เฉพาะเทศกาลงานบุญกระยาสารท เท่านั้น คณะผู้วิจัย ได้คิดพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทแบบเดิม ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ ให้เป็นกระยาสารทธัญพืช ได้ความหวานจากหญ้าหวาน ผสมเมล็ดธัญพืชต่างๆ เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ งาขาว งาดำ รวมทั้งได้นำเอาหอมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ มาผสมในกระยาสารทธัญพืช เพื่อให้มีกลิ่นหอม และสร้างความแตกต่างจากกระยาสารทแบบเดิม แต่คงคุณค่าทางโภชนาการ เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กระยาสารทธัญพืช เป็นขนมไทย ที่ผลิตจากข้าว ใช้ความหวานจากหญ้าหวาน มีส่วนผสมของธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น งาขาว งาดำ มะม่วงหิมพานต์ ลูกเกด เมล็ดฟักทอง และหอมแดง ใช้ในการบริโภค ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ และควบคุมน้ำหนัก รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
ผู้บริโภคได้รับสารอาหารจากข้าวและธัญพืชหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เหมาะสำหรับบุคคลที่รักสุขภาพและควบคุมน้ำหนัก