การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานของนักศึกษา ห้องบริการอินเทอร์เน็ต

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกองค์กรทั้งองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน สำหรับสถานศึกษา อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาท ในด้านการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล โดยเฉพาะการบริการอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นค้นข้อมูลของนักศึกษาโดยใช้คิวอาร์โค้ดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สำหรับการบริหารงานและการตัดสินใจ ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานของนักศึกษาห้องบริการอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานแบบออนไลน์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการใช้ของระบบ ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถใช้งานได้ในระดับดีมากและเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานแบบออนไลน์ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานของนักศึกษาห้องบริการอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานของนักศึกษาห้องบริการอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานของนักศึกษาห้องบริการอินเทอร์เน็ต
1.ลดการใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร และเอกสาร
2.มีความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล
3.จำนวนนักศึกษาเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาตรี ชัยลอมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย กิตติศักดิ์ คำผัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย เอกชัย ไก่แก้วเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย เจษฎา แสนใจยาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว ศิริรัตน์ แก้วกุลฑลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรภพ เชี่ยวชาญปวส.
2นาย ชินวัฒน์ มุ่งดีปวส.