ไอโอที สมาร์ท มิเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคล ศิริโสมอุตสาหกรรม
2นาย อภิวิชญ์ คำอุ่นอุตสาหกรรม
3นาย พิชิต สพลาภอุตสาหกรรม
4นาย ศรเพชร รังชัยอุตสาหกรรม
5นาง วรัญญา รัตนเมธาธรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บูรพา วังหินกองปวช.
2นางสาว ธิดารัตน์ น้อยจันทร์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ไฟฟ้า น้ำประปา อาจเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันหลาย ๆ อย่าง โครงงานที่ใช้วัดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำในแต่ละวัน แต่ละเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้เราทราบถึงพลังงานที่สูญเสียไป และช่วยประเมินผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำในรูปแบบต่าง ๆ ได้ การออกแบบและสร้าง “IoT สมาร์ท มิเตอร์” สำหรับวัคค่าพลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เทคโนโลยี IoT ในการประมวลผล สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าและค่าน้ำตามเวลาที่ใช้จริงไสามารถแสดงค่าการวัไฟฟ้าและและค่านำประปาได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การออกแบบและสร้าง “IoT สมาร์ท มิเตอร์” สำหรับวัคค่าพลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เทคโนโลยี IoT ในการประมวลผล สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าและค่าน้ำตามเวลาที่ใช้จริงไสามารถแสดงค่าการวัไฟฟ้าและและค่านำประปาได้
1. สามารถเก็บข้อมูล แสดงข้อมูล และตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้
2. สามารถดูค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้น้ำประปาได้ผ่านมือถือได้