ชุดควบคุมระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเสียงและแอพพลิเคชั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษฎา อิ่นอิ๊บอุตสาหกรรม
2นาย ธีร์วศิษฐ์ จินมอญอุตสาหกรรม
3นาย กรุงไกร ปิงยศอุตสาหกรรม
4นาย กิตติศักดิ์ มณีทองอุตสาหกรรม
5นาย กฤษฎา อิ่นติ๊บอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธิวากร ภูดงน้อยปวช.
2นาย วัชรชัย ใจกว้างปวช.
3นาย ศตวรรษ ทำดีปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องชุดควบคุมระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเสียงและแอพพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเสียงและแอพพลิเคชั่น เพื่อนำทักษะการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจการออกแบบการทดลอง วิธีดำเนินการ เริ่มจากเก็บข้อมูลเบื้องต้น สำรวจ และการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ ศึกษารายละเอียดการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเสียงและแอพพลิเคชั่นและศึกษาวิธีการออกแบบการทดลอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเสียงและแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพทั้งสั่งการด้วยระบบเสียง ระบบแอพพลิเคชั่นและระบบสวิตซ์ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต
อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเปิด-ปิดไฟฟ้า และสามารถสั่งการที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่เสียเวลาเดินทางมาเปิด-ปิดหลอดไฟ