ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพหอมแดง

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของปุ๋ยน้ำหมักหอมแดงอัตราต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกชี้ฟ้า ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยปลูกพริกชี้ฟ้าพันธ์เจ้าสัวและทดสอบอัตราส่วนที่ใช้รดน้ำต้นพริก จำนวน 4 วิธี ดังนี้ 1)ไม่ใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 2)ใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร 3)ใช้น้ำหมักชีวภาพอัตรา 150 มิลิลลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร 4)ใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพอัตรา 200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร พบว่า ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพหอมแดง วิธีที่ 2 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำเป็นปุ๋ยน้ำใส่ต้นไม้ ส่วนพริกชี้ฟ้าที่ปลูกในดินที่ใส่ปุ๋ยน้ำหมักชีวิภาพหอมแดงวิธีที่ 2 จะเจริญเติบโตได้ดีกว่า จากการวัดส่วนสูง จำนวนใบ และจำนวนผลของพริก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นน้ำหมักที่ได้จากการนำหอมแดงมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต นำไปใช้ในการบำรุงดิน
ช่วยบำรุงพืชให้เจริญเติบโตได้ดีทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมลง เป็นการรักษาคุณภาพของดินและเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พนิตชา โพธิสารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วรัญญา สรรพศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปฏิญญา มีคุณลิ์สามัญ
4นาย เฉลิมพล แก้วพรหมสามัญ
5นางสาว กันยารัตน์ พรมพิลาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรณัน วงษ์ประเทศปวช.
2นางสาว ปณิตา ศรีรักษาปวช.
3นาย ภานุวัฒน์ ยานแก้วปวช.