หมอนทูอินวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประภัสสร อินทรวิศิษฏ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วิชุดา ศรีสรณ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เบญจวรรณ ณะใจปวส.
2นาย นันธวัฒน์ เวียงสมุทรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

หมอนทูอินวัน มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำหมอนและผ้าห่ม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ซื้อหมอน ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนตุลาคม 2562 ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่า S.D เท่ากับ 0.52 ค่าคะแนนมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมอนทูอินวัน มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำหมอนและผ้าห่ม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ซื้อหมอน ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนตุลาคม 2562 ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่า S.D เท่ากับ 0.52 ค่าคะแนนมาก
1. ได้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำหมอนทูอินวัน
2. .ใช้ได้ทั้งสองแบบในการหนุนนอนและห่มผ้า
3. นักเรียนได้ใช้วิชาความรู้ในการประกอบธุรกิจจริง
4. มีรายได้ในระหว่างเรียน