เครื่องเขย่าเลือดประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องเขย่าเลือดประหยัดพลังพลังงานเป็นการสร้างต้นแบบเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประหยัดต้นทุนและประหยัดพลังงานเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศได้มีการทดสอบการทำงานของเครื่องเขย่าถุงโลหิตประหยัดพลังงานสามารถใช้งานได้ปกติสามารถรับน้ำหนักของถุงเลือดได้และมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าท้องตลาด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเขย่าเลือดได้ ประหยัด ราคาถูก ประหยัดพลังงาน
สามารถเขย่าเลือดได้ ไม่เกิดก้อนเลือด
ช่วยสร้าเครื่องมือทางการแพทย์ในราคาที่ประหยัด
นำพลังงานธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรณพ นามมะเริงอุตสาหกรรม
2นาย จิรายุ ยิ่งแก้วสามัญ
3นาย ณัชธนะ วัชรสุพรสามัญ
4นาย ณัฐวุฒิ เดาขุนทดสามัญ
5นาย อภิชาติ อินทร์คำน้อยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรพัทธ์ จันทะกุลปวช.
2นาย ภูวนาท เชียงนอกปวช.