ชุดฟักไข่เพื่อชุมชนควบคุมด้วย IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พจนกร เป้าเปี่ยมทรัพย์อุตสาหกรรม
2นาย พัชระ สุนทะโรอุตสาหกรรม
3นาย วิชญพงศ์ อิงคะวณิชอุตสาหกรรม
4นาย วีรยุทธ วัฒนาวิชัยสกุลอุตสาหกรรม
5นาย อรุณ มีวันดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปริยาภัทร เอี่ยมสอาดปวช.
2นางสาว ปาริณีย์ เรียบไทสงค์ปวช.
3นาย อรรถพร มูลสารปวช.
4นาย พุฒิพงษ์ เนาวลักษณ์ปวช.
5นาย นพรัตน์ พิมสวัสดิ์ปวส.
6นาย กิตติภูมิ เพ็ชรวงษาปวส.
7นาย นราธิป ศรีสวัสดิ์ปวส.
8นาย สมรักษ์ ปิ่นเพ็ชรปวส.
9นางสาว ศุภิสรา แก้วลับปวส.
10นางสาว ดรุณี เชี่ยวเอี่ยมวัฒนาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อสร้างชุดฟักไข่เพื่อชุมชนควบคุมด้วยIOT ที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุดฟักไข่เพื่อชุมชนควบคุมด้วยIOT ชุดฟักไข่เพื่อชุมชนควบคุมด้วยIOT มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานความเหมาะสมของวัสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.9 รองลงมาได้แก่ประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 ความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และมีประสิทธิภาพน้อยสุดในเรื่อง ความเหมาะสมของโครงสร้างมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.4 ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าประสิทธิภาพของชุดฟักไข่เพื่อชุมชนควบคุมด้วยIOT มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดฟักไข่เพื่อชุมชนควบคุมด้วยIOT ขนาด 50 x 70 x 50 เซนติเมตร ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 37.5 องศา ควบคุมด้วยIOT ที่สามารถแจ้งเตือนหรือให้ผู้ใช้งานได้ทราบในเรื่องของอุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น การเคลื่อนไหว การป้องกันภัยจากการลักขโมย ผ่าน แอปพลิเคชั้น Blynk ทางโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน
1. ได้ชุดฟักไข่เพื่อชุมชนควบคุมด้วยIOT ที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือน
2. ได้ชุดฟักไข่เพื่อชุมชนควบคุมด้วยIOT ที่ตรวจสอบอุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น การเคลื่อนไหว การป้องกันภัยจากการลักขโมย ผ่าน แอปพลิเคชั้น Blynk