มันแท้ล่ะ ทาร์ตมันเทศผสมธัญพืช

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาผลิตผลทางการเกษตรอย่างมันเทศมีการเพราะปลูกจำนวนมากทำให้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ และเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นอย่างมันเทศ ผู้ทดลองเล็งเห็นความสำคัญของผลผลิตทางการเกษตรอย่างมันเทศ ที่มีมากในท้องตลาดผู้ทดลองจึงนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ มันแท้ล่ะ ทาร์ตมันเทศผสมธัญพืช เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มันเทศ และสร้างความแตกต่างทางการตลาดเพราะมันเทศ หาง่ายในพื้นที่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์​ที่ได้จากวัตถุดิบ​ในท้องถิ่น​ เป็น​ผลิตภัณฑ์​ที่เก็บไว้ได้นาน​ และลดการล้นตลาด​ของวัตถุดิบ​ทางการเกษตรอย่างมันเทศ​ ไม่ให้ราคามันเทศตกต่ำ
ใช้บริโภคเป็นของว่าง ท่านกับเครื่องดื่มต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยกรานต์ รักขพันธ์ ณ หนองคายคหกรรม
2นาง นุชนาฎ แก้วเบ้าคหกรรม
3นาง ภัคญดา ณ หนองคายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาย ณัฐพล ชุมพลสามัญ
5นาง ชนัดดา มหานามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีระพัฒ ม่วงมาปวช.
2นางสาว สิริวิมล โคพะทาปวช.
3นางสาว โอลีเวีย แสงภักดีปวช.
4นางสาว มณีกานต์ ชูศรีทองปวช.
5นาย ยศกร สินแท้ปวช.
6นาย กษิดิศ เตียวศิริชัยสกุลปวส.
7นางสาว พัชรัตน์ สถิตปวส.
8นาย มารวย คีรีสุวรรณกุลปวส.
9นาย ศุภสัณห์ สหัสถิตย์ปวส.
10นาย ศุภชัย ภาษีอินทร์ปวส.