อุปกรณ์แกะเมล็ดถั่วลิสง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งราตรี พรหมสิริบูรณ์สามัญ
2นาย วีระชาติ สมน้อยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เลิศชาย ขวัญโมงปวช.
2นาย สุรศักดิ์ กะทิศาสตร์ปวช.
3นาย วีระวัฒน์ ปัตตาทาสูงปวช.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้นิยมนำเมล็ดถั่วลิสงมาแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ ซึ่งในการแกะเมล็ดถั่วลิสงในปริมาณมากต้องใช้กำลังคน และใช้เวลามาก ซึ่งปัจจุบันถึงแม้จะมีเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วลิสงตามท้องตลาด แต่ก็มีราคาแพง คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ได้จัดทำอุปกรณ์แกะเมล็ดถั่วลิสง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทำอุปกรณ์แกะเมล็ดถั่วลิสง 2. เพื่อหาความพึงพอใจของอุปกรณ์แกะเมล็ดถั่วลิสง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีคุณสมบัติด้านระบบการใช้งาน ใช่งานได้จริง ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ได้อุปกรณ์แกะเมล็ดถั่วลิสงที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริง