อุกรณ์กรองของเหลว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพรัตน์ ปรุงเกียรติอุตสาหกรรม
2นางสาว สุภัสสรา อินทร์อุไรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นาย ณัฐพล ปุรณะอุตสาหกรรม
4นาย อาทิตย มณีแสงอุตสาหกรรม
5นาย กิตติพงษ์ หลงพิมายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กล้าณรงค์ ชูติรัมย์ปวช.
2นาย พงศ์ภัค นิเรียงรัมย์ปวส.
3นาย สุภวัฒน์ ด้านจันทราปวส.
4นาย อภิเชษฐ์ เจ๊กนอกปวส.
5นาย จักรกริช เนยกลางปวส.

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การรับประทานอาหารประเภททอดและต้ม ขั้นตอนในการทอดนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันพืชที่ใช้ในการทอดและปริมาณน้ำพืชที่ใช้ในการทอดแต่ละครั้งมีจำนวนมาก เมื่อทอดแล้วหากต้องการปรุงรสหรือต้องการเทน้ำมันออกส่วนใหญ่จะต้องใช้ตะแกรงกรองน้ำมันมาตักอาหารในกระทะออก หรือเทน้ำมันหรือน้ำออก เพื่อทำเมนูต่อไปทำให้ต้องยกกระทะออกจากเตาเพื่อนำน้ำมันออกจากกระทะทำให้วัตถุดิบที่อยู่ในกระทะตกออกจากกระทะเวลาเท เพื่อประหยัดเวลาและป้องกันการตกของวัตถุดิบในขณะเท ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์กรองของเหลว” ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเทน้ำมันหลังจากการทอดหรือน้ำออกจากกระทะหรือหม้อ เพื่อปกกันไม่ให้วัตถุดิบที่อยู่ในกระทะหรือในหม่อตกหล่นออกมา และเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการประกอบอาหารการ ใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน พกพาสะดวก ไม่เป็นอันตราย
1. เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์กรองของเหลว
2. เพื่อประเมินคุณภาพอุปกรณ์กรองของเหลว
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์กรองของเหลว
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่ออุปกรณ์กรองของเหลว