อุปกรณ์ Sit to Stand

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ กรองกาญจน์กุลสามัญ
2นาย มานพ นิยุตรานนท์สามัญ
3นาย พาณิชย์ ธงชนะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูเบศ วิลัยศักดิ์ปวส.
2นาย สมประสงค์ พิลาปวส.
3นาย อนุพล ภูผาลีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ sit to stand มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ sit to stand ซึ่งจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตและด้านความแข็งแรงทนทาน มีค่าเท่ากับ .973 แสดงว่า อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน พบว่ามีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่ำสุด 4.09 และสูงสุดเฉลี่ยคือ 4.91 มีระดับความพึงพอใจ 2 ระดับ คือ “มาก” กับ “มากที่สุด”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ sit to stand โครงสร้างทำจากเหล็กและสแตนเลส มีความคงทนแข็งแรง มีพื้นสำหรับยืน มีโครงสแตนเลสสำหรับจับเพื่อพยุงร่างกายในขณะที่ยืน โดยมีล้อ 4 ล้อ เพื่อเคลื่อนย้าย สามารถรับน้ำหนักได้ 140 กิโลกรัม ใช้รอกหมุนเพื่อช่วยผ่อนแรงในขณะที่ลุกขึ้นยืนและนั่งลง
1.ช่วยพยุงร่างกายให้ลุกขึ้นและนั่งลง ทำให้ผู้ใช้สามารถยืนทรงตัวได้
2.ช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนพิการและผูสูงอายุในขณะเคลื่อนย้ายตัว
3.พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโดยบูรณาการการเรียนรู้กับการพัฒนานวัตกรรม